Bestemmingsplan Zevenhuizen Oost fase 3 vastgesteld

Het bestemmingsplan Zevenhuizen Oost fase 3 is op 8 maart 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 15 maart tot en 26 april 2022 tijdens openingstijden voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Tolberterstraat 66 te Leek. Ook zijn de stukken vanaf 15 maart 2022 digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd kan tegen het raadsbesluit beroep worden ingesteld door:

  1. Belanghebbenden.
  2. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend.

Het beroep kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via het Digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in werking treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Binnen de beroepstermijn kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Gerelateerde berichten